Polityka Prywatności

Inter Europol S.A. , z siedzibą pod adresem ul. Słoneczna 22 (05-270)
w Markach, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000674460 przyjmuje niniejszą politykę w celu zapewnienia jak najlepszej możliwej ochrony danych osób fizycznych, które przetwarza w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Niektóre użyte pojęcia mają określone znaczenie nadane przez wskazane rozporządzenie. Objaśnienia tych pojęć znaleźć można na stronie 5.

Zasady przetwarzania

1. Inter Europol przetwarza, jako administrator, dane powierzone mu przez osoby (pracowników, kontrahentów, klientów), kórych dane dotyczą na podstawie wyrażonej przez nie zgody lub na podstawie zobowiązania łączącego takie osoby z Inter Europol, jeśli jest to niezbędne dla należytego wykonania takiego zobowiązania. Dane powierzone Inter Europol są przetwarzane tylko w ściśle określonych celach, znanych osobie, która powierza Inter Europol swoje dane oraz tylko przez czas istnienia stosunku będącego podstawą przetwarzania.

2. Poza wypadkiem przewidzianym w punkcie 1, Inter Europol przetwarza dane, jako podmiot przetwarzający, powierzone mu na podstawie umowy przez inne podmioty będące administratorami danych, zgodnie z warunkami w tej umowie określonymi.

3. Inter Europol, przetwarzając dane os?b, kt?rych one dotycz? informuje te osoby o jakiekolwiek zmianie warunk?w na jakich odbywa si? przetwarzanie, w szczeg?lno?ci o zmianie podstawy lub cel?w przetwarzania.

4. Inter Europol przetwarza dane z zachowaniem przejrzysto?ci procedur przetwarzania, ochrony danych przed wszelkimi naruszeniami ze strony os?b niepowo?anych oraz w spos?b rzetelny dbaj?c o ich prawid?owo?? i aktualno??.

5. Inter Europol dba o to, by osoby, kt?rych dane przetwarza by?y ?wiadome swoich praw zwi?zanych z przetwarzaniem ich danych Inter Europol, aktywnie je o tym informuje oraz zapewnia ?atw? i skuteczn? realizacj? tych praw w zwyk?ym toku dzia?ania przedsi?biorstwa.

Ochrona danych

1. Inter Europol zapewnia, ?e przetwarzanie danych odbywa si? jedynie z udzia?em os?b do tego wykwalifikowanych i upowa?nionych, oraz bierze odpowiedzialno?? za ewentualne skutki narusze? wynikaj?cych z ich dzia?a?.

2. W celu zapewnienia ochrony danych os?b fizycznych, Inter Europol stosuje odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne, w szczeg?lno?ci oprogramowanie s?u??ce do pseudonimizacji lub szyfrowania przetwarzanych danych oraz chroni?ce dane przed jakimkolwiek dzia?aniem zmierzaj?cym do naruszenia bezpiecze?stwa, prywatno?ci, prawid?owo?ci i integralno?ci powierzonych danych.

3. Inter Europol d??y do wyeliminowania wspomnianych narusze? poprzez ci?g?e monitorowanie zagro?e?, ryzyka ich wyst?pienia i sta?e udoskonalanie wspomnianych ?rodk?w ochrony danych.

4. Swoje obowi?zki zwi?zane z ochron? Inter Europol wykonuje tak, aby u?yte ?rodki i metody mog?y by? przedmiotem oceny zewn?trznego kontrolera, w szczeg?lno?ci organu powo?anego do kontroli przestrzegania przez przetwarzaj?cych przepis?w o ochronie danych.

5. W wypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpiecze?stwa i prywatno?ci przetwarzanych danych, Inter Europol niezw?ocznie powiadomi osob?, kt?rej dane dotycz? oraz Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych o wyst?pieniu naruszenia, jego charakterze i mo?liwych lub rzeczywistych skutkach, w tym o ryzyku wyst?pienia naruszenia wolno?ci i praw osoby, kt?rej dane dotycz?.

Polityka Inter Europol w sprawie praw os?b, kt?rych dane dotycz?

1. Inter Europol prowadzi polityk?, w szczeg?lno?ci informacyjna, zwi?zan? z realizacj? praw os?b, kt?rych dane dotycz? w spos?b przejrzysty, zrozumia?y, d???c do jej uproszczenia, tak aby umo?liwi? osobie, kt?ra chce skorzysta? ze swoich praw swobodny wyb?r sposobu porozumiewania si?.

2. W wypadku zwr?cenia si? do Inter Europol osoby, kt?rej dane dotycz? z wol? skorzystania, z kt?rego? z jej praw, Inter Europol niezw?ocznie, w zwyk?ym toku spraw przedsi?biorstwa podejmuje wszelkie konieczne dzia?ania zmierzaj?ce do ich wykonania.

3. Podczas pozyskiwania od osoby, kt?rej dane dotycz? lub podczas zmiany celu przetwarzania takich danych, Inter Europol udziela osobie, kt?rej dane dotycz? szczeg??owych informacji o warunkach przetwarzania i sobie jako administratorze danych.

4. W sytuacji pozyskiwania danych nie od osoby, kt?rej dane dotycz?, Inter Europol informuje j? o tym i udziela jej szczeg??owych informacji na temat powodu pozyskania jej danych i jego ?r?d?a, jak r?wnie? informacji o warunkach przetwarzania danych.

5. Prawa, kt?re przys?uguj? osobie, kt?rej dane dotycz? w zwi?zku z przetwarzaniem jej danych obejmuj? w szczeg?lno?ci:

? Prawo dost?pu do informacji zwi?zanych z przetwarzaniem jej danych
? Prawo do sprostowania danych
? Prawo do usuni?cia danych
? Prawo do ??dania ograniczenia przetwarzania danych
? Prawo do przeniesienia danych
? Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
? Prawo do niepodlegania profilowaniu, je?li nie jest ono niezb?dne dla wykonania zobowi?zania ??cz?cego Inter Europol z osob?, kt?rej dane dotycz? lub nie zosta?a na nie wyra?ona zgoda

6. Aby umo?liwi? i maksymalnie u?atwi? osobom, kt?rych dane dotycz? korzystanie
z wy?ej wymienionych praw, Inter Europol stosuje wewn?trzne procedury i wyznacza pracownik?w odpowiedzialnych za kontakt z osobami, kt?re chc? ze swoich praw skorzysta?. O procedurach, o kt?rych mowa w zdaniu poprzedzaj?cym informuje niezw?ocznie i w pe?nym zakresie osob?, kt?ra wyrazi wol? skorzystania, z kt?rego? z przys?uguj?cych jej praw.

Zagadnienia szczeg?lne

1. Poza przypadkami okre?lonymi w punkcie 1 i 2 Zasad przetwarzania, Inter Europol przetwarza dane os?b fizycznych w?wczas, gdy wymaga tego realizacja obowi?zk?w wynikaj?cych z przepis?w prawa.

2. Inter Europol nie dokonuje przetwarzania szczeg?lnych rodzaj?w danych w rozumieniu rozporz?dzenia Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych.

3. Je?eli dane nie s? ju? niezb?dne dla realizacji cel?w Inter Europol, a nie umo?liwiaj? identyfikacji osoby, kt?rej dotycz?, to Inter Europol nie ma obowi?zku d??y? do uzupe?nienia ich tak, aby mo?liwa by?a identyfikacja osoby, kt?rej one dotycz?.

4. Inter Europol nie przekazuje danych os?b fizycznych, kt?re przetwarza poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Mo?liwymi odbiorcami danych przetwarzanych przez Inter Europol s? jego partnerzy handlowi, we wsp??pracy, z kt?rymi prowadzi dzia?alno?? lub wykonuje zobowi?zania b?d?ce podstaw? pozyskania przetwarzanych danych. Powierzenie przetwarzania danych, kt?rych Inter Europol jest administratorem jest dopuszczalne jedynie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Postanowienia takiej umowy musz? zobowi?zywa? podmiot, kt?remu Inter Europol powierza przetwarzanie do realizacji takiego samego zakresu obowi?zk?w jaki wynika z przyj?tej polityki prywatno?ci.

U?yte poj?cia:

?dane osobowe? oznaczaj? informacje o zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

?przetwarzanie? oznaczaj? dzia?ania wykonywane na danych osobowych w spos?b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz?dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl?danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes?anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost?pnianie, dopasowywanie lub ??czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

?ograniczenie przetwarzania? oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przysz?ego przetwarzania;

?profilowanie? oznacza dowoln? form? zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt?re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt?rych czynnik?w osobowych osoby fizycznej, w szczeg?lno?ci do analizy lub prognozy aspekt?w dotycz?cych efekt?w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa?, wiarygodno?ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si?;

?pseudonimizacja? oznacza przetworzenie danych osobowych w taki spos?b, by nie mo?na ich by?o ju? przypisa? konkretnej osobie, kt?rej dane dotycz?, bez u?ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem ?e takie dodatkowe informacje s? przechowywane osobno i s? obj?te ?rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemo?liwiaj?cymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

?administrator? oznacza osob? fizyczn? lub prawn?, organ publiczny, jednostk? lub inny podmiot, kt?ry samodzielnie lub wsp?lnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

?podmiot przetwarzaj?cy? oznacza osob? fizyczn? lub prawn?, organ publiczny, jednostk? lub inny podmiot, kt?ry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

?odbiorca? oznacza osob? fizyczn? lub prawn?, organ publiczny, jednostk? lub inny podmiot, kt?remu ujawnia si? dane osobowe, niezale?nie od tego, czy jest stron? trzeci?.

?zgoda? osoby, kt?rej dane dotycz? oznacza dobrowolne, konkretne, ?wiadome i jednoznaczne okazanie woli, kt?rym osoba, kt?rej dane dotycz?, w formie o?wiadczenia lub wyra?nego dzia?ania potwierdzaj?cego, przyzwala na przetwarzanie dotycz?cych jej danych osobowych;

?naruszenie ochrony danych osobowych? oznacza naruszenie bezpiecze?stwa prowadz?ce do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dost?pu do danych osobowych przesy?anych, przechowywanych lub w inny spos?b przetwarzanych;